Vzor provozního řádu masérského studia

Toto je pouze příklad vyplněného provozního řádu - Takto byl schválený (s jiným jménem, adresou atd.) ve Zlínském kraji v roce 2017. Každá krajská hygienická stanice však může mít svůj trochu jiný vzor. Tento příklad můžete použít k inspiraci, jak tento vzor vyplnit.

Žádost o schválení provozního řádu a vzor provozního řádu získáte na Vaší okresní nebo krajské hygienické stanici, či je volně ke stažení na jejich webových stránkách. Např. www.khszlin.cz/24836-formulare

Provozní řád masáží

Dle § 21 zák. č. 258/2000 sb, o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

 

Název provozovny
Masérské studio Pepa

Praha 1

Václavské náměstí 1

111 50 Praha 
Mobil: 123 456 789

e-mail: masaze@pepa.cz

Pracovní doba je nejčastěji od 9:00 do 17:00, ale je stále pohyblivá podle potřeb zákazníků.
 

Identifikace provozovatele
Pepa Novák

Praha 5

111 51 Praha

IČO: 12345678

Živnostenský list: evidenční číslo OŽÚVS/1111/2018, číslo jednací: OŽÚVS/1111/2018/1

 

III. Odpovědná osoba v provozovně

Pepa Novák – akreditovaný kvalifikační kurz v oboru masér, zakončený zkouškou 1. 1. 2018
u společnosti Akreditované zařízení Lojza Novotný, Lojzova 3, 111 50 Praha 1.

Provozovatel vlastní zdravotní průkaz.

 

Druh a rozsah poskytovaných služeb

Živnostenský list: Masérské, rekondiční a regenerační služby.

Různé druhy tělových masáží - sportovní, rekondiční a regenerační techniky, masáže lávovými kameny, masáž s baňkami, Dornova metoda a Breussova masáž, Indická masáž hlavy, masáž pro nastávající maminky, Havajská masáž Lomi Lomi. Zákazníci jsou seznámeni s kontraindikacemi.

Výkony porušující integritu kůže se neprovádí. Také se neprovádí výkony na nemocné kůži.

 

Údaje o provozovně
Provozovna je umístěna v budově v 1 patře. Provozovna má jednu místnost.

 

Provozní místnost má 19,10 m², světlá výška – 294 cm.

Je vybavena profesionálním masérským lehátkem, křeslem pro klienty, židlí, stolkem, skříňkou na čisté ručníky a prostěradla, policí pro masážní oleje a emulze. Nábytek je mahagonová imitace z dřevěného lamina.

V místnosti je závěsem oddělen prostor s umyvadlem. Umyvadlo je s přívodem tekoucí studené pitné a teplé vody. Zásobování vodou je z veřejného vodovodu a je stáčeno do městské veřejné kanalizace.

Podlaha je omyvatelná – linoleum. Stěny jsou opatřeny otěruvzdorným a voděodolným nátěrem, u umyvadla je keramický obklad.

Vytápění je ústředním topením ze společné kotelny.

Větrání je přirozené dvěma velkými dřevěnými okny. Osvětlení je tedy denní a umělé – zářivky.

Jsou zde dva policové regály na uložení pracovního oděvu, obuvi a odděleně část na úklidové prostředky.

 

Chodba je využívaná jako čekárna.

Manipulace s odpady

Koše na odpadky se dezinfikují jednou týdně a denně se do nich vkládá čistá hygienická vložka z PVC. Odpadky se denně dávají do popelnice, umístěné v prostoru vedle Polikliniky, jejich odvoz je zajištěn smlouvou s technickými službami. Biologický odpad se nebude vyskytovat. Tekutý odpad nebude produkován.

 

VII. Použití strojů, přístrojů a dalších zařízení v provozovně

Přístroje nejsou používány.

 

VIII. Zásady očisty prostředí v provozovně

V provozní místnosti se sanitace provádí denně, vždy před příchodem zákazníků. Dezinfekce masážního lehátka po jednotlivých úkonech se provádí během dne, po každém klientovi. Podlahy se stírají na vlhko s použitím vhodného dezinfekčního prostředku. Úklidové prostředky jsou uloženy ve skladu v odděleném prostoru.

Okna jsou umývána podle potřeby. Malování provozovny jednou za dva roky.

 

Podmínky dezinfekce a sterilizace v provozovně
Sterilizace se neprovádí.

Dezinfekce provozovny se provádí omýváním nebo postřikem denně při úklidu.

K dezinfekci se používají pouze schválené dezinfekční prostředky a je dodržován návod k jejich použití stanovený výrobcem. (tj. předepsaná koncentrace a doba působení).


Postup při kontaminaci povrchů biologickým materiálem
:
Okamžité překrytí ploch, předmětů a nástrojů kontaminovaných biologickým materiálem mulem nebo papírovou vatou namočenou v účinném dezinfekčním prostředku s virucidním účinkem. Po expozici se místo očistí a provede se úklid s použitím dezinfekčního prostředku.

Používané dezinfekční prostředky

Podlahy a plochy:  Incidur, Savo, aj.

Dezinfekce masérského lehátka a masérských pomůcek (baňky, lávové kameny): Sanytol, aj.

Dezinfekce rukou: Arioso sept, Anios gel 85 npc, aj.

Jako osobní ochranné pomůcky při práci s dezinfekčními prostředky se používají jednorázové gumové či vinylové rukavice a ty se opakovaně nepoužívají.

K zabránění vzniku rezistence mikrobů se dezinfekční prostředky střídají podle jejich různých účinných složek a je vedená evidence.

 

Zásady osobní hygieny zaměstnanců

Péče o tělesnou čistotu - ruce se myjí v tekoucí teplé vodě s použitím vhodného dezinfekčního mycího prostředku v umyvadle určeném pro mytí rukou personálu před a po každém poskytnutí služby, po použití záchodu, po manipulaci s odpady a při jiném znečištění. K osoušení rukou se používají papírové ručníky pro jednorázové použití.

Používají se osobní ochranné prostředky, které odpovídají prováděné pracovní činnosti a jsou čisté a bezpečné pro zdraví osob (bavlněné kalhoty, košile či trička bíle i barevné, zdravotní obuv).

Provozovna se neopouští v pracovním oděvu a v pracovní obuvi v průběhu pracovní doby.

Je zamezeno vstupu zvířat do provozovny s výjimkou vodícího psa pro nevidomé osoby.

Na pracovišti je zákaz kouření.

 

Lékárnička

Lékárnička má standardní vybavení - latexové rukavice, virucidní dezinfekce (např. Peroxid vodíku, Jodisol), obvazy, nůžky, atd.

Lékárnička je umístěna v regálu, v označené brašně.

 

XII. Způsob zacházení s prádlem v provozovně

Prádlo je poskytováno pro každého zákazníka jednorázově, opakované použití prádla je nepřípustné.

Uložení čistého prádla ve skříňkách k tomu určeným v provozovně.

Použité prádlo se ukládá v koši v odděleném prostoru a denně se samostatně v uzavíratelném plastovém obalu odváží k vyprání. Pere se v prádelně nebo doma v automatické pračce v samostatném pracím cyklu.

Oděv zákazníka je během práce chráněn.

Při masážích se používají jednorázová prostěradla z netkané textilie, která se vyměňují po každém klientovi.

 

Ukládání pracovního a civilního oděvu a obuvi se provádí oddělené ve skříňkách k tomu určených.

 

Provozní řád vypracoval:

 

Jméno:  Pepa Novák                                            Podpis :                                        Datum : 1. 1. 2023

 

Provozní řád a jeho změny předloží osoba provozující činnosti epidemiologicky závažné (masérské, regenerační a rekondiční služby a služby, při nich se používají speciální přístroje k péči o tělo) před jejich přijetím ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Schválený provozní řád vyvěsí při zahájení činnosti v provozovně. Provozní řád je osoba povinna měnit vždy při změně podmínek pro výkon činností epidemiologicky závažných.